SLUŽBY


Advokátní kancelář JUDr. Martina Šebka poskytuje generální právní služby v jazycích českém, slovenském, anglickém, francouzském a ruském a zastupuje fyzické a právnické osoby před soudními, správními a jinými orgány v oborech:

Občanské právo

 • závazkové právní vztahy (smlouvy)
 • odpovědnost za škodu a za bezdůvodné obohacení
 • právo nemovitostí (převody nemovitostí, nájemní vztahy, bytové právo, věcná břemena, zajišťovací instituty)
 • ochrana osobnosti (včetně zastupování před soudy všech stupňů)
 • právní služby v dědických věcech
 • vymáhání pohledávek z občanskoprávních závazkových vztahů
 • spotřebitelské právo
 • sousedské vztahy

Obchodní právo

 • obchodní závazkové vztahy (smlouvy)
 • právo obchodních společností a družstev (zakládání, změny, převody obchodních podílů)
 • vymáhání pohledávek z obchodněprávních vztahů
 • právo směnečné
 • soutěžní právo

Trestní právo

 • obhajoba podezřelých, obviněných a obžalovaných v trestním řízení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení
 • sepis podání orgánům činným v trestním řízení
 • zastoupení v řízeních o podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a o podmíněném upuštění od výkonu zbytku trestu

Správní právo

 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování ve správním řízení a v soudním řízení správním
 • sepis podání správním orgánům a opravných prostředků proti úředním rozhodnutím
 • veřejné zakázky
 • katastrální právo (vklady, zápisy a výmazy práv)

Pracovní právo

 • pracovněprávní vztahy (smluvní typy dle zákoníku práce)
 • nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • náhrada škody z pracovněprávních vztahů

Rodinné právo

 • řízení o rozvodu
 • řízení ve věcech péče o nezletilé dítě
 • vypořádání a změna rozsahu společného jmění manželů (SJM)
 • úprava vyživovací povinnosti
 • řízení o určení rodičovství

Specializace v oblastech energetiky, vodárenství, informačních médií a fúzí a akvizic

Další advokátní služby

 • Advokátní úschovy
 • Ověřování pravosti podpisů
 • Tlumočení do anglického a francouzského jazyka

Klienti a reference